Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Szabadság-hegy
[ József Attila Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2020. augusztus 11. kedd    Mai névnap(ok): Zsuzsanna, Tiborc a - a - a
Bajza József 215 éve született
215 éve született Bajza József (Szűcsi, 1804 - Pest, 1858) költő, kritikus, a MTA és a Kisfaludy Társaság tagja. A Pesti Magyar (a későbbi Nemzeti) Színház első igazgatója 1837-38-ig, már akkoriban sem volt „nyugdíjas” állás az intézmény vezetése. Az első direktor is összetűzésbe került a politikával, nem kevésbé korának kritikusaival, ezzel megteremtve egy máig tartó „hagyományt”.

 
Szűcsi a Mátra hegység lábánál Gyöngyöstől nyugatra helyezkedik el az 1700 lakosú település. A katlanba épült falut a völgyben végighúzódó patak szeli ketté. Megközelíthető az M3-as autópályáról Gyöngyös és Hort irányából, valamint a 21-es főútról, Selyp irányából. A település határában késő bronzkori szórványleletek és honfoglalás kori régészeti emlékek kerületek elő. Az első okleveles említése 1267-ben Swch alakban történt. A falut 1412-ben Zeuch, 1413-ban Zewchy, 1416-ban Zwchy néven írják le. A falu plébániája szerepelt az 1332-37. évi pápai tizedjegyzékben. A falu birtokosa a Szücsy család volt 1412-ig, majd a Pálócziaknak adományozta Zsigmond király. Az utolsó Pálóczi a mohácsi csatában vesztette életét. E család kihalta után 1527-ben Ráskay Zsigmond lett a birtokosa. 1552-ben már több nemesi család birtokolja, ebben az időben nyolc portával rendelkezik. A török hűbérbirtoknak használta és a jászberényi nahiéba tartozott, majd 1626-tól Földváry György tulajdonába került, s ettől kezdve ők és a beházasult rokon családok birtokolták két évszázadon keresztül a települést. 1741-ben a Földváryak voltak a helység legnagyobb birokosai.
A 19. század első felében a Wágner, Bajza, Orosz, Sipos, Rutkay és Tóth család birtokolta Szűcsit, a 20. század első felében pedig Schilchter Izidor számított a legnagyobb birtokosnak 1400 hold területtel. A volt úri lakok közül csak a Bajza kúria maradt épen. 1994-ben felújították, falán emléktábla hirdeti Bajza József itt született. Az épületben állandó kiállítás látható. A helység általános iskolája szintén a költőről kapta nevét, akinek mellszobra is megtalálható a faluban.

A Bajza Emlékmúzeum - Szücsi
 
Bajza József művelt kisnemesi családban született 1804-ben. Tanulmányait Gyöngyösön kezdte a ferencrendiek gimnáziumában, majd Pesten a piaristáknál 1818–'22 között bölcsészetet, 1822–'23-ban jogot hallgatott, ám már az egyetemen jobban izgatta az esztétika, filozófia, irodalom, mint a törvénykönyvek. 1824-ben végzett Pozsonyban. 1828-ban tett ügyvédi esküt. 1829-től pedig Pesten, a német színházban ismerkedett a teátrumok világával. Az egyetemi évek alatt kötött életre szóló barátságot Toldy Ferenccel, aki felfedezte benne a tehetséges költőt, s beajánlotta Kisfaludy Károlyhoz, aki a magyar romantikát később megteremtő tehetséges fiatalokat gyűjtötte maga köré. 1831-ben elindította a Kritikai Lapok című folyóiratot. Első programját, mely a színpadi romantika tárgyában jelent meg, Dramaturgiai és logikai leckék, magyar színházbírálók számára című tanulmányában tette közzé 1836-ban. majd 1837-ben Vörösmarty Mihállyal és Toldy Ferenccel közösen szerkesztik az Athenaeum folyóiratot, ahol már rendszeresen jelentkezik kritikáival.

Pesti Magyar Színház 1837-ben
 
837–ben a Pesti Magyar Színház igazgatójaként – mely a későbbi Nemzeti Színház – kidolgozta a színház működési szabályzatát. Az újonnan megnyílt színház műsorarányainak kérdéséről 1837-ben vita robbant ki a melléje rendelt vármegyei igazgatóválsztmány tagjaival - akik "gyűlésbe akkor mennek, midőn kedvök jő, midőn jobb mulatságot nem tudnak találni" - melynek következtében 1838-ban lemondott igazgatói pozíciójáról. Bajza az Athenaeum folyóirat köré csoportosult liberálisokkal és a drámai színészekkel egyetemben attól tartott, - hogy az Erkel Ferenc által erősen támogatott operaművek túlsúlya - a magyar dráma ügyére káros hatással lesz. Fontos megemlíteni, hogy Bajza és köre nem az operák ellen szálltak harcba, hanem a magyar nyelv ügyét támogatták azáltal, hogy a magyar nyelvű drámákat szerették volna látni a színház repertoárjában, a zenés-táncos szórakoztató színdarabok (operaművekkel) helyett. Ennek a vitának lett a következménye az Athenaeum-per, mely során ellenfeleik (a Pesti Magyar Színház választmánya) megpróbálták negatív színben feltüntetni a folyóiratot, és annak szerkesztő triászát.

SZÓZAT A PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ ÜGYÉBEN

(…)Nyolc hét híjján egy évet tölték a pesti magyar színház kormányzásában, mostoha körülmények miatt kevés sikerrel ugyan az intézetre, de annál többel magamra nézve, mert tanultam embereket ismerni s magamat, s tapasztalást gyűjték azon mezőn, hol előbb csak elméletileg voltak eszméim. Emberismeretemnek magam, tapasztalásimnak, melyekből itt közlök némelyeket, talán mások is hasznát vehetendik, kiket a sors a színházi igazgatás virágtalan pályájára helyzend.

Célom a hazafiak figyelmét a pesti magyar színházra fordítani.

Nem tetszeni, hanem használni akarok, s így, ha nem lesznek kedvesek, miket mondok, nem ütközöm meg benne. Ki a dolgokat saját nevökön nevezni, s miket lelkének belsejében igazaknak talált, kimondani is szereti, annak nem könnyű tetszésre szert tenni, annak gondolatain, bár a legmézebb szavakba burkolva is, csípősség fog érzeni, mi nem minden ínynek kedves. (…)

A kor másik nagy vitája, a német és a francia romantika képviselői közt zajlott; Bajza felismerve a francia romantika demokratikus szellemét, Victor Hugo népszerűsítésével küzdött a magyar romantika megteremtéséért. Bajza irodalmi- és színikritikáival, vitáival sokat tett a modern irodalmi élet viszonyainak tisztázásáért, illetve kritikáival a kemény, polemikus hangú bírálat megteremtőjévé vált. Eközben aktív színházi ember is, a teátrum drámabíráló bizottságának a tagja 1847–48-ban a Nemzeti Színház aligazgatója.

A nyitó előadás plakátja
 
(…)Gyakorta hallunk és olvasunk nyilatkozatokat, látunk tényeket, színházi ügyünket illetőket, melyek azt tanúsítják, hogy e tárgynak több oldalai iránt még koránsem vagyunk eligazodva. A színházi közönség nem egyszer méltatlankodásokra téved el, és - ami még sajnosabb - magok hírlap-kezelőink, meglehet, talán ügy iránti túlbuzgalomból, oly nyilatkozásokra engedik magokat ragadtatni, melyek nemcsak nem használnak semmit, hanem inkább ártanak színészetünk ügyének.

A MAGYAR SZÍNÉSZETI BÍRÁLÓKHOZ,
különösen X. et Comp. úrhoz

A kritika valódi jótétemény a szellemi világban, midőn elvekből és szükséges tárgyismerettel gyakoroltatik, midőn oly elmék foglalatoskodnak vele, kik mind elegendő tudománnyal, mind beható ítélettel bírnak az olvasót tanítani. Az ily módon s ily elmék által készült kritika felette becses még akkor is, ha nem eléggé illedelmes hangon íratik, sőt - mondjanak akármit a kritika sanyarúsága miatt jajveszéklő színészek vagy írók - becses még akkor is, ha fájásig éles vagy épen durva, mert durva beszéddel kevésbbé lehet ugyan hatni az érdeklett személyekre, kik hajlandók lesznek a durva bírálónak ítélőtehetségét és tudományát is kétségbe venni, de legyen ama durva beszéd alapos, legyen helyes elvek következménye, nem fogja az elhibázni célját az olvasóközönségben. Tárgyismeret és elvek szerinti felfogás tehát a kritikusnak és tanítás a kritikának fő feltétele.

Legyen bár kedves vagy nem, kénytelen vagyok egész őszinteséggel kimondani, hogy nagyobb része a magyar színi bírálatoknak, melyek eddig időszaki írásainkban megjelentek, nem egyebek, mint puszta személyes tetszés és nemtetszés, elv és ok nélküli észrevételek, melyek a legnagyobb felületesség színét hordozzák magokon. Nem szólok a Kassán néhány év előtt megjelent játékszíni tudósításokról, melyeknek a mocskos kesztyű és sáros csizma voltak leginkább bírálati tárgyai; nem a Honművészben megjelentekről, ezek szinte nem építenek, mint a többiek, de azon elsőséggel mégis bírnak a Rajzolatok legújabb enemű cikkelyei felett, hogy nem rontanak annyira, holott emez utóbb említett időszaki irat X. et Comp. névhelyetti jeggyel bélyegzett Kritikai töredékei amellett, hogy a szó legszorosb értelmében semmit sem használnak, ártanak inkább, mely ártásnak céljait és indítóokát felfogni én legalább nem vagyok képes.

Ezen úr elégnek hiszi javallását vagy gáncsait koronként elmondogatni, anélkül, hogy kötelességének érzené egyszersmind kifejteni, miért s mely nézetek szerint ítéli ezt vagy amazt; sőt bár ily okatlan bírálatokra, a művészet nálunk még eddig nem igen értett nemében, nem egyszer csóváltam el fejemet, még ezt is szó nélkül fogtam volna hagyni, de azon mód, mellyel X. et Comp. úrnak a Rajzolatok XIII. számában álló egész kritikai cikkelye írva van, kényszerít, hogy e tárgyban egyszer legalább én is elmondjam észrevételeimet. E cikkelyben túl van hágva minden mérték és határ, s a kritikus megbántódott lelke egész hevéből szólalván fel, kiönti nagy nehezteléseit azon, hogy a budai színészek az ő tanácsait nem követték, s bármily erővel iparkodott kimutatni a jobb utat, az siker nélkül maradt.(...)

Szobra a Nemzeti Színház előcsarnokában
 
Bajza ugyanakkor politikus alkat is volt, Kossuth híve. Az 1840-es évek közepén visszavonult az irodalmi és színházi kérdések vitatásától, minden idejét a politikai publicisztikának szentelte. 1848-hoz közeledve Bajza egyre cselekvőbbé vált, főszerkesztője lett a Kossuth Hírlapja című forradalmi napilapnak. Hivatalt ugyan nem vállalt a szabadságharc idején, tollával azonban harcolt. A bukás után menekülnie, bujkálnia kellett, közvetlen életveszélyben volt Vörösmartyval együtt. 1851-ben Haynau bukását követően szabadon visszatérhetett ugyan Pestre, ám az évekig tartó üldöztetés megterhelte: elborult az elméje, s bár néha ugyan kitisztult, mégis 1858-ban bekövetkező haláláig jórészt már szellemi sötétségben élt. A Kerepesi temetőben a feleségével közös sírban nyugszik.

Mint látjuk a nemzet színházának, már az első igazgatója is összetűzésbe került a politikával és nem kevésbé korának kritikusaival.
Ezzel megteremtve egy máig tartó „hagyományt”.

Felhasznált irodalom:
Wikipédia,
A Nemzeti Színház 150 éve (Gondolat, 1987)
Új Magyar Életrajzi Lexikon (Magyar Könyvklub, 2001)
Bajza József: válogatott cikkek és tanulmányok (http://mek.niif.hu/)

[ Kadelka László ] 2019-01-31 00:16:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Darvay Nagy Adrienne - Szín játék
Rendezte Taub János
Taub János, a magyar színházművészet egyik kiemelkedő jelentőségű személyisége. A Corvina Kiadó gondozásában megjelen Darvay Nagy Adrienne könyve elsőként tárja fel részletesen a kiváló rendező teljes életművét. [ tov?b ]
MGP - Coming out
Magvető Kiadó
Molnár Gál Péter (MGP) régen várt Coming out c. kötete megjelent a Magvető Kiadó gondozásában. A könyvről beszélget Parászka Boróka és Faragó Zsuzsa dramaturg [ tov?b ]
Húsvét - ahogy lehet
Budapest Bábszínház
Sok éve hagyomány a Budapest Bábszínházban, hogy húsvétkor az egyik legkedveltebb előadásukat, a Nyúl Pétert játsszák. A kialakult helyzet miatt nincs erre lehetőség, a színház YouTube csatornáján teszik közzé az ünnepi hétvégén. [ tov?b ]
Rendkívüli támogatás a színházi világban
A színházi szakmát is sújtó helyzetben három fontos segélyalapra hívom fel a figyelmeteket, amelyek a rászorulók anyagi megsegítésére jöttek most létre. [ tov?b ]
Shahid Nadeem -
SZÍNHÁZI VILÁGNAPI ÜZENET
Jelenleg az egész világot sújtó koronavírus-járvány miatt küzdelmes napokat élünk. Így a Színházi Világnapi üzenetnek még nagyobb a jelentősége. A magyar hagyományok szerint ezen a napon az előadások előtt elhangzik az üzenet. Erre most nincs lehetőség. [ tov?b ]
Budapest Bábszínház Youtube-on
Március 20. a gyermek- és ifjúsági színházak nemzetközi ünnepe.
Max von Sydow is elment
McCoy Tyner a legenda elment
A „Gyilkos” ismét lecsap
Meczner Jánost búcsúztatta a Budapest Bábszínház
Pert nyert a Beatles Apple a csalók ellen
Elment a „La subretta Aniko”
Ivánka Csaba-díj 2019
Esti Kornél bárki lehet
Kocsis Zoltán -
Érdi Tamás - Beethoven zongoraszonátái
Radnóti Zsuzsa kapja az első Art is Business – Fidelio „Művészek a művészekért” k
Rigó Jancsi bemutató Egerben
Koncz Zsuzsa
[ A rovat ?szes cikke ]
ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]