Írók a teraszon [ irok.terasz.hu ] Sakkportál [ sakk.terasz.hu ] Kertészeti portál [ www.kertpont.hu ] Gokart Magazin [ www.gokartmagazin.hu ]

Korcsula
[ Szkéné Színház ]
fotó Bálint F Gyula
 
Dátum: 2020. augusztus 4. kedd    Mai névnap(ok): Dominika, Domonkos a - a - a
Katedrától a Katedrálisig – FISCHER ERNŐ kiállítása
Aulich Art Galéria
Fischer Ernő Katedrától a Katedrálisig című kállítását Dr. Feledy Balázs művészeti író nyitja meg. 2005.04.25.,18 órakor az Aulich Art Galériában (1054 Budapest, Aulich utca 5.). Közreműködik a Talea együttes.

A tárlat megtekinthető 2005. június 27-ig.

’’A fények metamorfózisa

Aligha kétséges: igazi hosszútávfutó. Nem ismeri a lazsálást, az olcsó pihenőket. Szinte folyton-folyvást úton van, mintha nem lenne felesleges ideje. Mintha egyre-másra csak a célra koncentrálna. Mármint a festészetre. Ez a lételeme, nagybetűs megváltója.
Igen, Fischer Ernő esetében nyugodtan beszélhetünk Festészetről. Még akkor is, ha mindez számára pusztán csak kézenfekvő, kivételes eszköz. Ő tudja leginkább: mennyi mindent lehet vele művelni. Sokan például csak a nagyközönség kegyeire aspirálnak. Mások viszont a gyorsan pergő nemzetközi trendeket veszik alapul. Akadnak azután rutinos, felemás modernek, nem is kevesen. Fischer ellenben kilóg a sorból. Egyszerre alázatos, igényes lélek: mégis ízig-vérig korszerű mester. Számára a piktúra ugyanúgy önigazolás, mint önszituálás. Más szóval: hiteles érvényű művészi világteremtés.

Vitorlások 1970.
 
A XX. század jellegzetes, különös egyénisége. Akkor születik, amikor kirobban az első világháború (Losonc). Prágában kezdi főiskolai tanulmányait, majd jókora megszakításokkal Budapesten fejezi be (Aba-Novák Vilmos, Kmetty János 1949). Csaknem ötvenéves fejjel rendezi meg első önálló tárlatát. Ergo: késve induló művész. Mégsem kapkod, így sem idegeskedik. Pedig a többvágányú alkotók sokrétű, feszített életét éli (1951-58-ig: Népművészeti Intézet, 1959-74-ig: Szegedi Tanárképző Főiskola). Jóformán a képzőművészeti kultúra megszállott mindenese (Tokaji Művésztelep megteremtése, Művészeti Kiskönyvtár sorozat megindítása). Persze hiába közösségi ember, hiába tehetséges, egyéni karakterű festő, mindhiába.
A hatvanas, hetvenes évek kultúrpolitikája nemigen bír mit kezdeni egy transzcendens, kultikus hangvételű alkotóval. Csupán az utóbbi évtizedekben oldódik körülötte a jég. Felkérések, megbízások, elismerések követik egymást. Hála az égnek! Úgyhogy: késői startolás, késői megbecsülés.

Pantokrátor (A szenvedő) 1991.
 
Mintha voltaképp egylényű egyéniség lenne.
S csakugyan: Fischer Ernő kimondottan szellemcentrikus alkotó. Megfesthette volna szegényes, hányódó fiatalsága emlékeit, de sosem volt rá képes. Ahogy önmaga változó arcvonásaival sem foglalkozott egyszer sem. Inkább egy személytelen, távlatos piktúra megteremtése lebegett a szeme előtt. Akár egy puritán középkori mesternek. Főként azok a dolgok, figurák érdekelték, amelyek megkapó, tanulságos erkölcsi és esztétikai kisugárzással rendelkeztek. Ami egyfelől a felejthetetlen Prága méltóságos, aranyló ritmusait jelentette, másfelől a velencei élmények lírai gazdagságában köszönt vissza.
Itt jönnek azután a fenséges, megunhatatlan katedrálisok. És egyre talányosabb, légiesebb formát öltenek. Majd változékony pantokrátorok, golgota-látomások és egyéb keresztény példázatok következnek. Mintha csak a kikezdhetetlenül komoly, kollektív érvényű emberi tanúságtételekben hinne. Igaz, a profán, meditatív Fischer is sorra-rendre felbukkan előttünk. Elég csak cirkuszos, körhintás vízióira utalni, nem beszélve intenzív térélményeit felvillantó tengeri vitorlásairól. Ha itt a horizontális végtelenség eszméje foglalkoztatja, akkor a katedrálisok nyomán egy magasrendű szellemi valóságba emelkedhetünk. Ezek kontrasztos, ám teljességet jelző dimenziók.

Golgota 1979.
 
Ennyiből is látszik: az alkotó tematikában aligha találhatunk különösebb újdonságokat. Inkább úgy tűnik: élményvilága érdekes átfedésben áll a klasszikus és modern festészet megannyi ismert, feldolgozott motívumával. Csakhogy a művészet specifikus közegében vagyunk. Ott, ahol lényegében csak a formateremtés egyéni minősége számít perdöntőnek. E tekintetben pedig ismét egy rendhagyó, lefegyverző ténnyel találkozunk. Fischer Ernő ugyanis kimondottan kombinatív, szintetizáló egyéniség. Nem elég, hogy küzdelmes pályája során éppúgy magába szívta a mágikus ikonfestészet, a rembrandti fénymisztika vagy az impresszionizmus tanulságait, de mindehhez az avantgard lírai és absztrakt hozományait is szervesen hozzáépítette. S mindebből szuverén hangú, költői minőségű festői nyelvet alkotott. Jóllehet ő is külsődleges imitációkkal kezdte pályáját, bár egyre-másra tömörített, stilizált. Majd a radikális premier plánokkal utat nyitott a végtelen térképzeteknek, egyben a mikrovilág spontán, dinamikus gesztusait is lépésről-lépésre felfedezte. Ezzel a lírai absztrakció magasrendű kimunkálásáig jutott előre. Számára egyébként a sejtelmes, hangulatos színhatások ugyanúgy fontosak, akárcsak az organikus, kalligrafikus vonalhálók. Ez is kontrasztos: másképp szintetikus alapállás.

Ikonosztáz 1988.
 
Elvégre Fischer művészetében a festői és grafikai elemek bravúros ötvözeteivel szembesülünk.
De nézzük: mit csinál, merre halad az alkotó az utóbbi években! Mindenesetre feltűnő, hogy Fischer Ernőnek a gyorsan pergő idő inkább közvetlen szövetségese, mint galád ellenfele. Talán pont azért, mivel sosem akarta maga alá gyűrni, kevélyen legyőzni. Inkább türelmesen, bölcsen együtt élt vele. Sőt tisztelni is bírta szertelen, gyümölcsöző dinamikáját. Ennek köszönhető, hogy a hetvenöt éves művész még tárlatot rendez a Vigadó Galériában. Itt aztán több minden kiderül.
Bebizonyosodik például: Fischer tényleg fáradhatatlan hosszútávfutó. A mokány kitartás, az eszmei állandóság igazi képviselője. Újra és újra előveszi kedves, jellegzetes témaköreit, s egyre elvontabb, légiesebb és jelszerűbb változatokat formál belőlük. Közben tematikai, szemléleti újdonságokkal is meglep bennünket. Kiderül többek közt, hogy e kifinomult, mértéktartó alkotó, aki egyre-másra kikelt a spontán ösztönösség, a tasiszta tolmácsolás ellen, most maga is a formalazítás végső stációja felé közelít. Mintha rejtőzködő személytelensége fokozatosan feloldódna a festői anyagok belső önmozgása és a szubjektív távlatok vonzó végtelensége között. Hogy miért érdekes, tanulságos e stiláris frontáttörés?
Mert érdemes művészek rendszerint rácáfolnak önnön teóriáikra. Ösztönös érzékiségük jóval okosabb, szabadabb, mint racionális megfontolásuk.

Pantokrátor szentekkel 1990.
 
Itt vannak azután a legutóbbi esztendők alkotásai. És Fischer Ernő egyre elszántabban a legvégsőbb tematikai, formai bizonyosságok után kutat. Igaz, most se mond le az alapvetőnek gondolt biblikus, figurális témákról, ám a történelem, a természet közegében újszerűbb motívumokat keres. Így jut el például a Kódex lapok mitikus, architektonikus képzeteihez. Ezúttal is líraian burjánzó, belső lüktetésű szín- és vonaltüneményeket észlelünk, bár a formai modellálás némiképp módosul. Ne feledjük: az alkotó majd mindig ragaszkodott a nyitott, végtelen térszervezéshez. Itt viszont a négyzetes kódexlap amolyan zárt, bensőséges jelleget kölcsönöz a műnek. S ezzel együtt a kép a képben duális, intellektuális helyzete alakul ki. Mintha a kozmikus léptékű külső határtalanságot egy szelídebb, szubjektívebb térélmény akarná felváltani. Más szóval: egy lágyabb, intimebb világlátás.

Kereszt 1999.
 
De vegyünk egy markánsabb, monumentálisabb sugallatú motívumot! Mondjuk a katedrális tematikát. E historikus, kultikus gondolatot Fischer már a nyolcvanas években is úgy adaptálta, mintha súlytalanul lebegő, kozmikus jelenséggel lenne dolgunk. Mi több: ebben a szférában olykor a szikrázó, világoló csillagfényeket is felmutatta. Mostanában viszont egy finoman bekerített, visszafogott katedrális került ki műhelyéből. Belső terében pusztán csak apró, monokróm festékfoltok sorjáznak, amikhez hajszálvékony vertikális vonalfutamok kötődnek.
És tényleg: itt a hatvanas évek elején készített korai, mondrianos változat lírai betetőzésénél vagyunk. Egy hallhatatlanul puritán, már-már minimál szellemű remeklésnél. Hisz az az érzésünk, mintha apró, szitáló esőcseppek szerveződnének egy törékeny ablakon.
Persze ne menjünk el szótlanul a többszörösen megformált Sarkcsillag látomások mellett sem. Először csak a nagy semmi és a mindenség ötvözeteit érzékeljük. Később a parányi, már-már pontszerű fényforrások világszervező ereje is feltűnik. Annál is inkább, mivel e távoli csillag alkalmanként kontrasztos irányú fénynyalábokat bocsát ki magából. Ahogy ez a valóságban is megfigyelhető. Jelen esetben azonban a világoló keresztforma mennyei tündöklése dominál. És itt a dolgok fájdalmasan, kitűnően összecsengenek. Mert a sokszor megfestett corpusi eszme ezúttal egy bensőséges, kozmikus létélménybe fordul át.

Ikonosztáz 1988.
 
Ámde meddig lehet elmenni a végső esszenciák művészi kutatásában? Egyikünk sem tudja pontosan. Annyi azonban bizonyos: Fischer Ernő festői világában biztonságosan létrejöttek azok a formai, jelképi sűrítmények, amelyek nyomán hitelesen eligazodhatunk. Hisz, ami képei tengerében amolyan oldott, impresszionisztikus alapvetés, az másfelől magasba szökő háromszögek, egyben elliptikus, gömbölyded körformák és kereszt képzetű, négyzetes alakzatok szövevényes hálója. S ezzel csak szellemi, formai gerincvázlatára utalok.

Virágcsendélet sárga alapon 1994.
 
Végül az sem mellékes, hogy e konzekvens alkotó stiláris elvontsága ellenére is mindvégig hű maradt felnevelő, klasszikus eszméihez. És itt mindenekelőtt a szépség felemelő erejére, egyszersmind a tiszta erkölcsiség, fundamentális vállalására gondolok. Úgyhogy egy történelmi gyökerű, korszerű mesterrel kell szembenéznünk. Egy olyan alkotóval, akinek alighanem egy távolibb, szelídebb, igazságosabb világban sem kell szégyenkeznie. Elvégre ők is óhatatlanul megkérdezik majd: vajon kik voltak azok az elődeink, akik e kaotikus, agresszív korszakon keresztül is átmentették nekünk az emberi tisztaság és szépség megváltó erényeit.
Nos, Fischer Ernő bizonyára ott lesz a kivételes kevesek között.”

/Szuromi Pál/

[ K.L. ] 2005-04-24 00:02:00
Cikk nyomtat?a Cikk elk?d?e e-mailbe Hozz?z?? a cikkhez
 
Előadóművézet Sajtóanyagok
Irodalom Könyvsarok
Képzőművészet Kiadváyok
Filmművészet Fesztiválok
Tásadalom Ráday utca
Programajáló Pécs 2010
Pályázatok Enciklopédia
Taub Jánosnak
Taub sosem fontoskodik, de kemény és játékos. Szolnokon olyan García Marquezt (a Száz év magányt) alkot a színpadon (Törőcsik, Garas, Mertz), hogy meghívják az előadást Bogotába, a szerző kolumbiai fesztiváljára. (Bodor Páltól)
[ Archívum ]
[ Keresés ]
Átadták az első Heller Ágnes-díjat

Hajós Trianoni Emléktúra - START

Darvay Nagy Adrienne - Szín játék

MGP - Coming out

Élő online könyvbemutató

Marót Péter 1945 – 2020

Születésnapi levél - Taub Jánosnak

Nemeskürty István, a nemzet Tanár ura 95 éves lenne

Vetró-Rózner-Bereményi: Magyar Copperfield

Volt egyszer egy Nép (Nemzeti) Színház

Wisinger István – Egy elme az örökkévalóságnak

Húsvét - ahogy lehet

Egy-Másért… Felhívás

Rendkívüli támogatás a színházi világban

Gnandt J a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült

Füst a szemben

A 88. utca fogjai

A revizor

Mégis, kinek az élete

Romlás

Kaukázusi krétakör

A szecsuáni jó ember

Vihar

Dogville

Szép nyári nap

Ördögök

Hű, de messze van Petuski!

Nyári kalandok

Csákányi - Kulka

Idill

ISMERI?
[ Ki kicsoda játék ]
275 portré
cikkek
galéria
Keresés
Terasz 2002-2006
Terasz 2001-2002
 
 
 
 
Film
Adatbázisok - Amatőr - Digitális film - Filmek időrendi sorrendben - Filmek kategóriák szerint - Filmfesztiválok és díjak - Filmkészítés, filmforgalmazás - Független film - Klasszikus filmek, filmklasszikusok - Média - Mozik, moziműsor - Multimédia - Oktatás, filmtörténet - Online vásárlás - Rendezők - Szervezetek - Színészek, színésznők - Toplisták, filmelőzetesek - TV-csatornák, videotékák

Fotózás
A nap fotója - Analóg fényképezőgépek - Boltok, használtcikkek, szolgáltatások - Digitális Fényképezőgépek - Elmélet - Hírek - Múzeumok, kiállítások - Nyomtatók - Online galériák, portfoliók - Pályázatok - Szkenner - Tartozékok - Témák, zsánerek - Weblapok, magazinok

  Irodalom
A századforduló irodalma - Antik irodalom - Antikváriumok - Barokk - Bevezető - Érettségi tételek gyűjteménye - Felvilágosodás - Gyermek- és ifjúsági irodalom - Irodalmi újságok és folyóiratok - Irodalmidi díjak, egyesületek, szervezetek - Irodalomtörténet és irodalomtudomány - Klasszicizmus - Kortárs magyar irodalom - Kortárs világirodalom - Könyvesboltok - Könyvkiadók - Könyvtárak - Középkor - Nemzetek irodalma - Realizmus - Reneszánsz - Romantika - Szimbolizmus - Szórakoztató irodalom - Tematikus gyűjtemények - XX. századi magyar irodalom - XX. századi világirodalom

Művészet, építészet
Alkotások - Alkotók - Dokumentumok - Gyűjtemények - Információk - Kiadványok - Korok, stílusok - Technikák - Üzlet

  Színház
Budapesti színházak - Határon túli magyar színházak - Mozgás- és Táncszínházak - Színészek weboldalai - Színházi oldalak - Vidéki színházak

Tánc
Elmélet, szakirodalom - Előadások, táborok, fesztiválok - Koreográfusok, vezetők - Külföldi táncos oldalak - Magyar táncoldalak - Tánc csoportok, együttesek, társulatok - Tánc fajták - Táncházak - Tánckellékek, jelmezkölcsönzés, tervezők - Táncművészeti folyóiratok - Táncoktatás - Táncos filmek - Táncos képviseletek - Táncosok, tánctanárok - Táncpartner kereső - Táncversenyek, ranglisták

Zene
Dalszövegek - Filmzene - Komolyzene - Koncertek - Könnyűzene - Lemezforgalmazás - Mp3 - Népzene - Slágerlisták - Zenei média

 
 
  © 2006 - Terasz Kiadó Kft. [ Impresszum ] [ Médiaajánlat ]